REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN "JUZ 10 LAT"

1. Promocja organizowana jest przez ORANGER. Avenida Republica Argentina 96-1-1 ,46701 Gandia Espana con el C.I.F B..........

 • Regulamin Programu - oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestnika Programu w Promocji ORANGER, w szczególności zasady przyznania nagrody . Regulamin Programu dostępny jest w serwisie www.oranger.pl Osoba przystępująca do Promocji zapoznaje się z treścią Regulaminu przed rejestracją w Promocji. Rejestracja w Promocji lub przeslanie kuponu poczta , oznacza akceptację Regulaminu.

 • Promocja prowadzona bedzie na terenie calej Polski , na podstawie niniejszego regulaminu.

 • Promocja rozpoczyna sie w listopadzie kazdego roku

 • Wniosek o Przystąpienie do Promocji - oznacza formularz przystąpienia do Promocji ORANGER dostępny na stronie internetowej www.oranger.pl który po wypełnieniu i przesłaniu przez daną osobę ze strony internetowej lub wypelnienia kuponu ORANGER wycietego ze skrzynki, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Promocji ORANGER jako Uczestnika.

 • Nagroda - oznacza każdą nagrodę, w formie rzeczowej, ,wyszczególnioną w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, która jest wydawana . Jeżeli wydanie nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, wartość Nagrody zawiera należny podatek.

 • Partner - oznacza podmiot, z którym Organizator (lub Zarządzający Programem działający w imieniu Organizatora) podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do ufundowania Nagród wydawanych w ramach Programu ORANGER. Dane partnera znajduja się na stronie www.oranger.pl . organizador promocji ORANGER nie ponosi odpowiedzialnosci za jakosc glownej nagrody .

 • Katalog Nagród - oznacza aktualną listę Nagród. Aktualna lista Nagród dostępna jest w serwisie www.oranger.pl

 • Program ORANGER - oznacza program lojalnościowy organizowany i prowadzony przez Organizatora, stanowiący usługę marketingową świadczoną przez Organizatora i Partnerów, w którym Uczestnik Programu zbiera kupony wyciete z opakowania produktu o marce ORANGER Uczestnik, który wysle wypenione kupony na podany adres i sie zaloguje na serwerze www.oranger.pl wezmie udzial w losowaniu nagrod opublikowane przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu.

  2. UCZESTNICTWO

 • Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba osoby fizyczna za wyjątkiem pracowników Organizatora, mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły lat 18 wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

 • Uczestnik może posiadać w danym czasie wyłącznie jedno Konto Uczestnika.

 • Program ORANGER jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. CZAS TRWANIA PROGRAMU.

 • Program rozpoczął się w listopadzie i będzie trwał do momentu jego zakończenia przez Organizatora. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem na stronie www.oranger.pl wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika we Wniosku Przystąpienia do Programu. Uczestnik Promocji będzie upoważniony do wymiany wylosowanej Nagrody w terminie 30 dni od daty powyższego zawiadomienia. Po upływie powyższego, 30-dniowego terminu Uczestnik Programu nie będzie uprawniony do odbioru Nagrody. Uczestnik nie będzie uprawniony do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystanie nagrody.

  4. JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROMOCJI

 • W celu wzięcia udziału w Promocji ORANGER należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dostępny na stronie www.oranger.pl formularz oraz wysłać go do Organizatora drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w polu oznaczającym jego akceptacje. Polem identyfikującym Uczestnika sa dane formularza. Wyslanie wypelnionego kuponu wycietego i wypelnionegoze skrzynki z towarem ORANGER , NA ADRES PODANY NA KUPONIE.

  5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PUBLIKACJA WIZERUNKU. INFORMACJE HANDLOWE.

 • Uczestnik Programu (lub, w przypadku Małoletnich, przedstawiciel ustawowy Uczestnika Promocji) wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (danych osobowych Małoletniego) (tj. danych osobowych zawartych we Formularzu o Przystąpienie do Promocji, jak również przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Promocji, w szczególności Danych, o których mowa w pkt. .6.1. Regulaminu Programu oraz danych osobowych zawartych w formularzach i/lub ankietach, które Uczestnik Programu wypełnia w związku z uczestnictwem w Programie) w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Programu i własnych celach marketingowych Organizatora.

 • Uczestnik Programu (lub, w przypadku Małoletnich, przedstawiciel ustawowy Uczestnika Programu) wyraża zgodę i upoważnia Organizatora, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, do utrwalenia, publikowania lub innego rozpowszechniania, ogłaszania, nadawania za pomocą wizji lub fonii we wszelkich środkach masowego przekazu w systemie, standardzie lub formacie oraz w sposób wybrany przez Organizatora, w tym w szczególności w serwisie www.oranger.pl, jego/jej imion, nazwisk, wizerunku lub głosu (imion, nazwisk, wizerunku lub głosu Małoletniego), w przypadku gdy Nagroda Rzeczowa przypadnie na jego rzecz (na rzecz Małoletniego), przez czas jednego roku od dnia nabycia prawa do Nagrody Rzeczowej.

 • Uczestnik Programu (lub, w przypadku Małoletnich, przedstawiciel ustawowy Uczestnika Programu), przystępując do Programu wyrazi zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres elektroniczny wskazany we Wniosku o Przystąpienie do Programu lub przekazany Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Programie.

 • Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.oranger.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

  6. Wydanie Nagród Rzeczowych

 • W celu otrzymania wylosowanej Nagrody Rzeczowej, Uczestnik Programu powinien wypełnić dane teleadresowe wymienione na podstronie serwisu www.oranger.pl, do której zostanie przeniesiony po przyznaniu mu Nagrody Rzeczowej zgodnie niniejszym Regulaminem. Na dane teleadresowe składają się: imię i nazwisko, adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na który ma zostać dostarczona Nagroda Rzeczowa, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie inne dane konieczne dla skutecznego dostarczenia Nagrody Rzeczowej lub wypełnienia przez Organizatora innych obowiązków związanych z przyznaniem Nagrody Rzeczowej, w szczególności ewentualnych obowiązków podatkowych, wskazane w zawiadomieniu o otrzymaniu Nagrody Rzeczowej. Uczestnik nie jest zobowiązany do powtórnego podawania danych, które wcześniej umieścił na specjalnej podstronie swojego Konta Użytkownika.

 • Po potwierdzeniu poprawności danych teleadresowych poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, na konto e-mail Uczestnika podane przez niego podczas procesu rejestracji, wysłana zostanie automatyczna wiadomość e-mail stanowiąca prośbę o potwierdzenie uczestnictwa

 • Organizator zapewnia dostarczenie Nagród Rzeczowych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody Rzeczowe będą przesyłane do Uczestnika Programu pocztą lub innego Partnera według wyboru Organizatora w terminie 4 tygodni od powiadomienia go e-mailem o otrzymaniu Nagrody Rzeczowej. Koszty dostarczenia do Uczestnika Programu Nagród Rzeczowych ponosi Organizator.

 • Obowiązki podatkowe związane z zapłatą podatku od Nagrody Rzeczowej spoczywają na Uczestniku Programu. Zarządzający Programem uzależni wydanie Nagrody Rzeczowej, w odniesieniu do której Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, od wpłacenia Zarządzającemu Programem przez Uczestnika kwoty stanowiącej równowartość należnego podatku.

 • Uczestnik Programu traci prawo do Nagrody Rzeczowej w przypadku gdy: (i) nie poda wymaganych danych w sposób, o którym mowa powyżej, lub (ii) dane podane przez Uczestnika nie pozwolą na prawidłowe dostarczenie Nagrody Rzeczowej do Uczestnika Programu lub wypełnienie przez Organizatora innych obowiązków związanych z przyznaniem Nagrody Rzeczowej, w szczególności obowiązków podatkowych, lub (iii) Uczestnik Programu nie potwierdzi odbioru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w wiadomości e-mail przesłanej do niego po zakończeniu ogloszenia Nagrody Rzeczowej, lub (iv)

  7. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU.

 • Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu z Programu ze skutkiem natychmiastowym: a) jeżeli Uczestnik Programu nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu, lub b) jeżeli Uczestnik Programu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zbiera kupony lub wpływa na przyznanie Nagrody w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń Systemu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń systemu, powiadamiając Uczestnika Programu o wykluczeniu poprzez wysłanie e-maila na adres Uczestnika Programu podany przez niego w trakcie rejestracji lub podczas uczestnictwa w Programie.

 • Z chwilą wykluczenia z Programu, Uczestnik Programu traci prawo do Nagrody. kupony zgromadzone na Koncie takiego Uczestnika Programu zostają anulowane, a Konto zamknięte. W takim przypadku, Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek ekwiwalentu (w tym ekwiwalentu pieniężnego) za anulowane kupony.

 • Uczestnicy Programu nie mogą umieszczać w serwisie www.oranger.pl, ani dostarczać przy pomocy serwisu www.oranger.pl innym Uczestnikom Programu lub osobom trzecim treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, o których mowa w niniejszym punkcie, Organizator jest uprawniony, w szczególności, do podjęcia kroków o których mowa w pkt 7 poniżej

  UCZESTNICTWO W promocji JEST DOBROWOLNE.
  NALEŻY ZAREJESTROWAĆ KONTO WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ REJESTRACYJNY NA STRONIE WWW.ORANGER.PL, , A ORYGINALNY KUPON Z OPAKOWANIA WYSŁAĆ NA ADRES PODANY NA OPAKOWANIU.

  Losowanie nagrody głównej odbędzie się w siedzibie głównej ORANGEPOL S.L. PRZY UŻYCIU PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. •